Novi Sad, 25. novembar: Pokrajinska vlada je na sednici održanoj na Dan borbe protiv nasilja
nad ženama donela Odluku o formiranju Intersektorskog odbora nadležnog za koordinaciju,
praćenje i procenu efekata mera iz pokrajinskog Programa protiv nasilja nad ženama
za period 2015-2020.

Odbor će imati zadatak da doprinese obezbeđivanju finansijskih i ljudskih resursa za delotvorno
sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim Programom, na teritoriji cele AP Vojvodine.